لطفا مشخصات خود را بشرح ذيل وارد نماييد :

هزينه هر ماه تبليغ در سايت و معرفي به دانش آموزان ، اوليا ، آموزشگاهها و مدارس فقط  30/000  تومان ميباشد
مژده : هر دبير يا فردي ميتواند با معرفي هر دبير به سايت بين المللي رکوردهاي ايران مبلغ  10/000  تومان پاداش اخذ نمايد
شماره کارت بانک ملي به نام اميرعلي امامقلي خان   6037997136977916
جهت تکميل ثبت نام مبلغ فوق را به حساب واريز و شماره پيگيري ، نام و نام خانوادگي را به 09122844711 ارسال فرماييد
تیچر تاپ
جذب دبیران خصوصی و رسمی
جهت تدریس در منازل ، آموزشگاهها و مدارس سراسر کشور
معرفی گسترده دبیران گرامی جهت تدریس و استخدام
نام
نام خانوادگي
رشته تدريس
مبلغ هر نوبت تدريس به تومان
شهر يا منطقه جهت تدريس
تلفن ثابت يا همراه
شهر و منطقه سکونت
رزومه يا توضيحات
ارسال عکس پرسنلي 4*3
ايميل
مدت هر نوبت تدريس به ساعت